INTRODUCCIÓ:

La Fundació Lacetània, amb la voluntat de millorar la qualitat en l’elaboració dels Treballs de Recerca de Batxillerat i dels Crèdits de Síntesi i Projectes de Cicles Formatius de Formació Professional entre l’alumnat dels Instituts adherits a la Fundació, obre convocatòria dels premis “Fundació Lacetània”, les bases dels quals s’especifiquen a continuació.

BASES

 1. Hi podrà participar l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius dels instituts adherits a la Fundació Lacetània.
 2. Els treballs que es presentin a concurs seran els ja defensats com Treball de Recerca de Batxillerat o Crèdit de Síntesi o Projecte en el cas de Cicles Formatius.
 3. Els treballs seran seleccionats pels mateixos centres que podran presentar com a màxim:
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà: Dos treballs per cada Cicle Formatiu.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Dos Treballs per cada Cicle Formatiu.
 • Batxillerat: Dos treballs de recerca per cada modalitat
  • 2 per la modalitat Científico-Tecnològica
  • 2 per la modalitat Social-Humanística
 1. Els treballs s’hauran de presentar digitalment en format PDF, sense que hi figurin dades identificatives com l’autoria o el centre, al formulari que es podrà trobar a la pàgina web de la Fundació Lacetània (https://fundaciolacetania.org/). S’hauran d’acompanyar amb un full de participació proporcionat per la Fundació, que també estarà disponible a la mateixa pàgina web. El full podrà ser omplert per mitjans digitals o a mà i ser posteriorment escanejat i convertit a format PDF o d’imatge, i en ell constarà:
 • Nom de l’alumne/a, nom de l’institut, nom del/de la tutor/a del treball, nom del/de la coordinador/a de batxillerat o FP, estudis cursats (cicle formatiu GM o GS, títol i especialitat de serveis o industrial / batxillerat científic-tecnològic o social-humanístic), títol del projecte i resum amb els objectius, la metodologia i les conclusions del treball.
 • Signatura pel tutor o tutora del treball, de la Coordinació de Batxillerat o de Formació Professional i acompanyat del segell del centre. D’aquesta manera es certificarà que els treballs que han estat finalment seleccionats tenen el vist-i-plau del centre.
 • El full també estarà signat per l’alumnat, que d’aquesta manera donarà el seu consentiment a la participació en els premis de la Fundació.

Cal tenir en compte també que:

 • El formulari haurà de ser completat per la coordinació de Batxillerat o FP, o alguna persona autoritzada a tals efectes, i s’hi haurà d’accedir amb adreça xtec.
 • No s’acceptarà cap treball que no estigui acompanyat del full de participació.
 • El tribunal no tindrà accés a les dades identificatives del treball consignades al full de participació fins després d’haver determinat el veredicte dels premis.
 1. La data límit de presentació dels treballs serà el primer divendres del mes de juliol de cada any a través de, com ja s’ha comentat, el formulari habilitat a tals efectes.
 2. El jurat estarà format per:
 • Dos membres del Patronat de la Fundació Lacetània.
 • Tres membres a escollir del Món Empresarial, l’Universitari i de l’Ensenyament Secundari del Bages.
 1. Els premis seran els següents:
 • Als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà del Sector Serveis
  • Cicles mitjans del sector serveis: Gestió administrativa, Sistemes microinformàtics i xarxes, Cures auxiliars d’infermeria, Activitats comercials, Atenció a les persones en situació de dependència, Estètica i bellesa, Perruqueria i estètica capilar, Assistència al producte gràfic imprès.
  • Guanyador: 300 €.
  • Finalista: 150 €.
 • Als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà del Sector Industrial
  • Cicles mitjans del sector industrial: Carrosseria, Electromecànica de vehicles, Manteniment electromecànic, Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Instal·lacions de telecomunicacions, Mecanització, Fusteria i Moble, Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, Construcció, Excavacions i sondatges, Electromecànica de maquinària.
  • Guanyador: 300 €.
  • Finalista: 150 €.
 • Als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Superior del Sector Serveis
  • Cicles superiors del sector serveis: Administració de sistemes informàtics en xarxa, Disseny d’aplicacions web, Administració i gestió, Laboratori químic i biomèdic, Gestió de vendes i espais comercials, Animació sociocultural i turística, Educació infantil, Integració social, Condicionament físic, Ensenyament i animació socioesportiva, Màrqueting i publicitat, Disseny d’aplicacions multiplataforma, Il·lustració.
  • Guanyador: 300 €.
  • Finalista: 150 €.
 • Als millors treballs dels Cicles Formatius de Grau Superior del Sector Industrial
  • Cicles superiors del sector industrial: Mecatrònica, Automatització i robòtica industrial, Automoció, Manteniment electrònic, Programació de la producció en fabricació mecànica, Disseny en fabricació mecànica.
  • Guanyador: 300 €.
  • Finalista: 150 €.
 • Als millors treballs del Batxillerat de la modalitat Cientifico-Tecnològica.
  • Guanyador: 300 €.
  • Finalista: 150 €.
 • Als millors treballs del Batxillerat de la modalitat Social-Humanística.
  • Guanyador: 300 €.
  • Finalista: 150 €.
 1. La Fundació Lacetània es reserva el dret d’editar els treballs guanyadors de les diferents categories.
 2. El veredicte del jurat es farà públic en l’última reunió de l’any del Patronat de la Fundació Lacetània.
 3. El veredicte i el lliurament de premis es faran en un acte públic, en una data a determinar.