L’article 4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, inclou dins del seu camp d’aplicació les entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics. Els documents que trobareu en aquesta pàgina donen compliment als requeriments d’aquesta Llei.